Gwasanaeth Cymorth Cynnar Tîm O Amgylch y Teulu Caerdydd

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Nod y Tîm O Amgylch y Teulu yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion. Gyda chymorth ein Hymarferwyr cymwys maen nhw’n gweithio tuag at greu cynllun teuluol i’w harwain tuag at eu nodau ac weithiau maen nhw angen ychydig o gymorth ychwanegol i gael bywydau hapus, iach.

  • Chi sy’n arwain Ein Gwasanaeth
  • Rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd gennych chi a’ch teulu i’w ddweud
  • Rydym yn gweithio gyda’r teulu cyfan
  • Rydym yn eich cefnogi i wneud eich cynlluniau eich hun ar gyfer newid cadarnhaol
  • Byddwn yn ceisio eich helpu i nodi’r cymorth sydd eisoes yn bodoli gan ffrindiau a theulu
  • Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau cyfredol a newydd sy’n gallu eich helpu.

Rydym yn eich helpu i ddod â’r teulu a gwasanaethau ynghyd mewn cyfarfod TAF anffurfiol a gynhelir mewn amgylchedd niwtral gyda lluniaeth a byrbrydau i greu cynllun gwaith i gyflawni eich nodau teuluol.

Ein meini prawf/lle rydym yn gweithio:

  • Dylai’r teuluoedd fod yn byw yng Nghaerdydd;
  • Bod â phlentyn/person ifanc o dan 18 mlwydd oed;
  • Ac nad oes ganddynt weithiwr cymdeithasol wedi’i neilltuo ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Ffyrdd o atgyfeirio (ffurflen atgyfeirio os yn berthnasol)

Rydym yn cymryd atgyfeiriadau dros y ffôn – 02920 487816, naill ai gan weithwyr proffesiynol gyda chaniatâd y teulu neu gan aelodau’r teulu. Nid oes gennym ffurflen atgyfeirio.


Cyfeiriad Prosiect

Tŷ Kiln - Llawr 1af, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd CF24 5EA

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 02920 487816
E-bost: taf@tgpcymru.org.uk

Rhif rhadffôn (os yn berthnasol)


Pwy sydd yn ein tîm

Helen Johnson
Rheolwr Gwasanaeth
Cymorth Cynnar Caerdydd

Candice Ringer
Ymarferydd

Derick Mbakwe
Ymarferydd

Hannah Sharp
Ymarferydd

Katrina Edmonds-Daniel
Ymarferydd

Lauren Malson
Ymarferydd

Lowri Woods
Ymarferydd

Matthew Brown
Ymarferydd

Michael Powell
Ymarferydd

Steph Sanders
Rheolwr Tîm

Michelle Peace
Rheolwr Tîm