Pasportau Cyfathrebu Gogledd Cymru

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Mae ein gwasanaeth, sy’n cael ei ariannu gan Plant mewn Angen, yn darparu Pasportau Cyfathrebu a Phroffiliau Un Tudalen i blant a phobl ifanc gydag anghenion cyfathrebu.

Mae Pasportau Cyfathrebu yn ddogfennau cludadwy y plant sydd ag anawsterau cyfathrebu yn eu cario gyda nhw i lle bynnag y maen nhw’n mynd. Mae pasportau Cyfathrebu yn cynnig gwybodaeth hanfodol am blentyn neu berson ifanc i’r darllenydd, er mwyn galluogi cyfathrebu a dealltwriaeth. Gallant helpu pan fydd plant yn symud ysgol, yn manteisio ar ofal seibiant ac yn mynd i’r ysbyty.

Gweler ein taflen yma >

Ein meini prawf/lle rydym yn gweithio

Mae ein gwasanaeth yn cwmpasu siroedd y Fflint (Ffynnongroyw, Gronant, Talacre a Threlawnyd),  Sir Ddinbych (Prestatyn, Rhyl, Rhuddlan, Llanelwy) a Chonwy (Bae Cinmel / Tywyn, Abergele, Bae Colwyn, Llandudno a Chonwy).

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod eisiau pasport cyfathrebu ac yn gallu ateb Oes/Ydw i’r cwestiynau hyn yna cysylltwch â ni:

  • Oes gennych chi anawsterau cyfathrebu?
  • Ydych chi o dan 18 mlwydd oed?
  • Ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd a restrir uchod?

Ffyrdd o atgyfeirio

Mae gennym ffurflen atgyfeirio fer i rieni / gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ei llenwi y gellir ei lawrlwytho isod.

Ffurflen atgyfeirio >

Fel arall, gallwch ofyn i weithiwr cymdeithasol y plentyn/person ifanc wneud ar eu rhan.


Cyfeiriad Prosiect

Siambrau Victoria, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 07956537184 / 01286 238007
E-bost: Passport@tgpcymru.org.uk
Rhif rhadffôn: 0800 111 6880


Pwy sydd yn ein tîm

Manon Evans
Eiriolwr