Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Gweithiwr Cefnogi & Chynghori

Gweithiwr Cefnogi & Chynghori – Teithio Ymlaen
£26,470
1 x post 30 awr neu 2 x post 15 awr
dros dro tan 31 Mawrth 2020

Mae un o’n gwasanaethau, Teithio Ymlaen, yn cynnig gwasanaethau cynghori, eirioli a chefnogi i blant, pobl ifanc a theuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Yn ddiweddar dyfarnwyd cyllid inni gynnig gwasanaeth cynghori a chefnogi i deuluoedd Roma mudol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a chefnogi pobl i wneud cais am statws preswylydd sefydlog.

Dyma gyfle cyffrous i’r bobl briodol fod yn rhan o ddatblygu a darparu’r gwasanaeth newydd hwn i gymunedau Roma mudol ledled Cymru.

Os ydych chi’n frwdfrydig, yn meddu ar brofiad o weithio gyda theuluoedd Roma a’r materion sy’n effeithio arnynt, ac wedi ymrwymo i gefnogi pobl i arfer eu hawliau, yna efallai fod un o’r swyddi hyn i chi. Croesewir yn arbennig geisiadau o’r gymuned Roma.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Hayley Morgan ar 07944109701

Lawrlwythwch
Pecyn Cais 
Swydd Ddisgrifiad 

Dyddiad Cau: 14 Media 2019 12yp
Dyddiad Cyfweliad: i’w cadarnhau

 


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain. Fodd bynnag rydym yn derbyn y CV os yw’n cael ei anfon gyda ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol