Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol - Sir Gar

Ar hyn o bryd rydym yn darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol i bymtheg o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru ac wrthi’n recriwtio’r staff canlynol i ymuno â’n tîm yn Sir Gâr:
EIRIOLWR PROFFESIYNOL ANNIBYNNOL
Sir Gâr
15 awr
£24,799 (pro rata)
Dros dro dros cyfnod mamolaeth
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phrofiad o waith aml-asiantaeth.
Os hoffech chi fod yn rhan o dîm sydd wedi ymrwymo i wella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, gwnewch gais.
Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Mari Jefferis ar 07904 071857 neu Sarah Durrant  ar 07736 229815
Dyddiad Cau: 20 Gorffennaf 2020
Dyddiad Cyfweliad: 29 Gorffennaf 2020
Lawrlwythwch
Ffurflen Cais
Swydd Ddisgrifiad

 


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol