Swyddi

Gweithio i ni

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain.Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd. Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cyflog Cystadleuol
  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol

Swyddi Gwag Presennol

Gwasanaeth Ceiswyr Lloches a Phlant / Pobl Ifanc sy'n Ffoaduriaid (11-25 oed)

Rydym am recriwtio’r canlynol;

Gweithiwr Achos Eiriolaeth
24 awr yr wythnnos
£23,080 (pro rata)

2 x Gweithiwr Cyfranogiad 
14 awr yr wythnos 
£23,080 (pro rata)

A hoffech chi fod yn rhan o Brosiect Eiriolaeth, Mentora a Chyfranogi newydd a chyffrous, wedi ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac sydd â’r nod o ddarparu dull cyfannol o roi’r cymorth, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar Geiswyr lloches a Ffoaduriaid ifanc i ffynnu ?
Drwy’r Prosiect, bydd pobl ifanc yn deall eu hawl a’u hawliau, sut mae systemau’n gweithio, yn datblygu rhwydweithiau cymorth, dysgu sgiliau, a chael cynnig cyfleoedd ar gyfer integreiddio a datblygiad personol a fydd yn mynd i’r afael ag unigedd, yn hyrwyddo grymuso ac yn gwella lles.
A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc?
A oes gennych chi’r sgiliau i wneud i’r Prosiect hwn weithio?
A yw her yn eich cyffroi?
Os yw eich atebion yn gadarnhaol, yna hoffem ni glywed oddi wrthych.
Sylwer bod staff TGP Cymru yn gweithio gartref ar hyn o bryd a bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell tra bod Llywodraeth Cymru yn argymell parhau i weithio gartref.
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Lee Evans, Rheolwr Tim ar 07957 472070
Dyddiad Cau: 5 Mawrth 2021
Dyddiad Cyfweliad: 12 Mawrth 2021
Lawrlwythwch 
Gweithiwr Achos Eiriolaeth
Ffurflen Cais
Swydd Ddisgrifiad
Gweithiwr Cyfranogiad 
Ffurflen Cais 
Swydd Ddisgrifiad 

Ymarferydd Cysylltiol Dulliau Adferol / Cyfarfod Grwp Teulu Hunangyflogedig

Rydym yn chwilio am
Gydlynwyr Cysylltiol Cyfarfodydd Grŵp Teulu Hunangyflogedig
Oriau sy’n addas i’r deiliaid
Tâl yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau
(Mae’r ddarpariaeth bresennol yn rhithiol)

Mae Cyfarfodydd Grwpiau Teulu yn galluogi teuluoedd i wneud cynlluniau a phenderfyniadau. Maent yn annog y teulu estynedig a ffrindiau i gymryd rhan weithredol ac yn hwyluso’r broses o wneud penderfyniadau o fewn teuluoedd

 

A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ac a oes gennych chi’r sgiliau i weithio’n greadigol i helpu teuluoedd i gyflawni canlyniadau cadarnhaol?
A ydych chi’n credu bod gan deuluoedd gryfderau ynddynt eu hunain i ddatrys eu problemau eu hunain?

A ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

 

Os mai Ydw yw eich ateb, yna hoffem ni glywed gennych chi.

Lawrlwythwch
Swydd Ddisgrifiad
Ffurlen Cais