Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cefnogi: Caerdydd

  • Dros dro am gyfnod o absenoldeb mamolaeth
  • £40,760 (pro rata ar gyfer oriau rhan amser)
  • Rhan Amser (18.5 awr yr wythnos)

Rydym yn derbyn arian gan Sefydliad Paul Hamlyn i gefnogi’r gwaith o ehangu ac arloesi’r sefydliad ac oherwydd cyfnod o absenoldeb mamolaeth sydd i ddod rydym yn edrych ar lenwi rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cefnogi am flwyddyn.

Mae’r rôl hon yn rhan annatod o’r Tîm Rheoli Strategol ac yn gyfrifol am gydlynu strategol a datblygu ein Hadrannau Gwasanaethau Cymorth yn ogystal â darparu cyswllt allweddol i wasanaethau gweithredol y sefydliad. Rydym felly yn chwilio am rywun â phrofiad neu wybodaeth mewn Adnoddau Dynol a Chyllid sy’n meddu ar ddealltwriaeth o elusen ganolig ei maint.

Dyddiad Cau: 28 Chwefror 12pm
Dyddiad Cyfweliad: 12 Mawrth

Lawrlwytho:


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain. Fodd bynnag rydym yn derbyn y CV os yw’n cael ei anfon gyda ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hr.admin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol