Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Gweinyddydd: Eiriolaeth Canolbath and Gorllewin Cymru (Aberaeron)

 • £18,672-£21,074
 • 20 awr yr wythnos

Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr profiadol i ymuno â’n tîm presennol. Bydd y swydd wedi’i lleoli yng Ngheredigion a bydd yn darparu cefnogaeth i dîm rhanbarthol.

Rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur a’r gallu i gefnogi staff sy’n gweithio dros ardal ddaearyddol fawr.

Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Mari jefferis  ar 01545 571865.

Dyddiad Cau: 30 Mai 2019 12pm
Dyddiad Cyfweliad: i’w cadarnhau

Lawrlwytho:

Rheolwr-Ymarferwr: Pen-y-bont ar Ogwr

 • Cyflog cychwynnol £29,055 pro rata
 • Rhan-amser 17.5 awr yr wythnos (Dros dro i ddechrau tan 31 Mawrth 2020)

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc agored i niwed a’u teuluoedd ledled Cymru ers 17 mlynedd.

Mae ein gwasanaethau Adferol yn galluogi teuluoedd i feithrin perthynas â’i gilydd, datrys anghydfod a gwneud cynlluniau a phenderfyniadau drwy annog ffrindiau a theulu estynedig i fod yn rhan weithredol.

A ydych chi’n Rheolwr neu’n Ymarferwr profiadol â’r sgiliau a’r gallu i arwain tîm bach?

A oes gennych chi brofiad o weithio’n adferol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd?

A ydych chi’n credu bod gan deuluoedd gryfderau oddi mewn iddynt i ddatrys eu problemau eu hunain?

Os felly, hoffem glywed gennych chi.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Mike Clark, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau i Deuluoedd ar 029 2039 6974

Dyddiad Cau: 12 canol dydd 20 Mai 2019
Dyddiad y Cyfweliad: 31 Mai 2019

Lawrlwytho:

Cydgysylltydd Cynadleddau Grŵp Teulu / Ymarferwr Adferol: Pen-y-bont ar Ogwr

 • Cyflog cychwynnol £13.90 yr awr
 • Achlysurol (Dros dro i ddechrau tan 31 Mawrth 2020)

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc agored i niwed a’u teuluoedd ledled Cymru ers 17 mlynedd.

Mae ein gwasanaethau Adferol yn galluogi teuluoedd i feithrin perthynas â’i gilydd, datrys anghydfod a gwneud cynlluniau a phenderfyniadau drwy annog ffrindiau a theulu estynedig i fod yn rhan weithredol.

A oes gennych chi brofiad o weithio’n adferol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd?

A ydych chi’n credu bod gan deuluoedd gryfderau oddi mewn iddynt i ddatrys eu problemau eu hunain?

Os felly, hoffem glywed gennych chi.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Mike Clark, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau i Deuluoedd ar 029 2039 6974

Dyddiad Cau: 12 canol dydd 27 Mai 2019
Dyddiad y Cyfweliad: 7 Mehefin 2019

Lawrlwytho:


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain. Fodd bynnag rydym yn derbyn y CV os yw’n cael ei anfon gyda ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

 • Cynllun Pensiwn Cwmni
 • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
 • Cynllun Talebau Gofal Plant
 • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
 • Oriau gwaith hyblyg
 • Cyfleoedd rhan-amser
 • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol