Swyddi

Gweithio i ni

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain.Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd. Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cyflog Cystadleuol
  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol

Swyddi Gwag Presennol

Ymarferydd - Tîm o Amgylch y Denantiaeth

Ymarferydd
Gogledd Cymru
35 awr
£23,080 (pro rata)
Dros dro tan 31.03.22

Mae’r TAtT yn wasanaeth newydd cyffrous sy’n cael ei ariannu gan Grant Atal Digartrefedd Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o wneud digartrefedd i bobl ifanc sy’n derbyn gofal ‘yn brin, yn fyr ac yn anghylchol’ a mynd i’r afael ag ynysigrwydd ac unigrwydd.

Bydd y gwasanaeth yn darparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r rhwydweithiau cymorth angenrheidiol i bobl ifanc er mwyn gallu cynnal tenantiaeth yn awr ac yn y dyfodol. 
A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc?
A oes gennych chi’r sgiliau i wneud i’r gwasanaeth hwn weithio?
A yw her yn eich cyffroi?
Os yw eich atebion yn rhai cadarnhaol yna byddem ni’n hoffi clywed gennych chi.

Nodir ar hyn o bryd bod staff TGP Cymru yn gweithio o adref ac fydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell tra fod canllawiau Llywodraeth Cymru yn argymell i ni barhau weithio o adref.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Sophie Morris, Rheolwr Tîm, Tîm o Amgylch y Denantiaeth ar 029 2039 6974

Dyddiad Cau: 12yp 24 Mai 2021
Dyddiad Cyfweliad: 28 Mai 2021

Lawrlwythwch
Ffurlen Cais 
Swydd Ddisgrifiad 

Gweithiwr Cefnogi a Chynghori

Gweithiwr Cefnogi a Chynghori
Gogledd Cymru
1 x 30 awr neu 2 x 15 awr
£25,991 (pro rata)
Dros dro tan 30.09.21

Mae un o’n gwasanaethau, Teithio Ymlaen, yn cynnig gwasanaethau cynghori, eirioli a chefnogi i blant, pobl ifanc a theuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Yn ddiweddar dyfarnwyd cyllid inni gynnig gwasanaeth cynghori a chefnogi i deuluoedd Roma mudol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a chefnogi pobl i wneud cais am statws preswylydd sefydlog.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o wasanaeth sefydledig i gymunedau Roma ledled Cymru i sicrhau bod aelodau o’r gymuned yn sicrhau eu hawliau i aros yn y DU, nawr bod y DU wedi adael yr UE a ddatblygu ymgysylltiad dyfnach efo’r cymunedau ledled Gogledd Cymru.

Os ydych chi’n frwdfrydig, yn meddu ar brofiad o weithio gyda theuluoedd Roma a’r materion sy’n effeithio arnynt, ac wedi ymrwymo i gefnogi pobl i arfer eu hawliau, yna efallai fod un o’r swyddi hyn i chi. Croesewir yn arbennig geisiadau o’r gymuned Roma.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Hayley Morgan ar 07944109701

Dyddiad Cau: 17 Mai 2022
Dyddiad Cyfweliad: 27 Mai 2022

Lawrlwythwch
Swydd Ddisgrifiad 
Ffurflen Cais