Swyddi

Gweithio i ni

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain.Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd. Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cyflog Cystadleuol
  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol

Swyddi Gwag Presennol

Teithio Ymlaen Swyddog Ymgysylltu - Gogledd Cymru

Swyddog Ymgysylltu
Gogledd Cymru (Gweithio gartref ar hyn o bryd)
30 awr yr wythnos
£23,080 (pro rata)
Dros dro tan 30 September 2021

Rydym ni’n chwilio am Swyddog Ymgysylltu i weithio yn rhan o’n tîm Teithio Ymlaen yn rhoi cyngor, eiriolaeth a chymorth i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.
Byddwch chi’n arwain y gwaith o ddarparu a datblygu ein gwasanaeth ymhellach hyd a lled ardaloedd awdurdodau lleol Gogledd Cymru, yn ystod cyfnod o newid dulliau gweithio oherwydd mesurau Covid 19.

Os oes gennych chi ymrwymiad i gefnogi pobl i fod â llais, ymdrin â gwahaniaethu a sicrhau bod gan bobl gyfle teg i fanteisio ar wasanaethau a chymorth, hoffem ni glywed gennych chi . Mae’r swydd hon yn amrywiol ac yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â phobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn ogystal ag ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a rhwydweithiau trydydd sector ledled Gogledd Cymru. Mae ymgeiswyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn arbennig yn cael eu hannog i ymgeisio.

Dyddiad Cau: 13 Rhagfyr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 17 Rhagfyr 2020

Download
Application Form
Job Description

Swyddog Ymgysylltu
Hyblyg ar leoliad (gweuthio gartref ar hyn o bryd)
22.5 awr yr wythnos
£23,080 (pro rata)
Dros dro 31 March 2021

Rydym ni’n chwilio am Swyddog Ymgysylltu i weithio yn rhan o’n tîm Teithio Ymlaen ar draws Cymru yn rhoi cyngor, eiriolaeth a chymorth i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Os oes gennych chi ymrwymiad i gefnogi pobl i fod â llais, ymdrin â gwahaniaethu a sicrhau bod gan bobl gyfle teg i fanteisio ar wasanaethau a chymorth, hoffem ni glywed gennych chi . Mae’r swydd hon yn amrywiol ac yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â phobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn ogystal ag ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a rhwydweithiau trydydd sector ledled Cymru. Mae ymgeiswyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn arbennig yn cael eu hannog i ymgeisio.

Closing Date: 6 Rhagfyr 2020
Interview Date:
8/9 Rhagfyr 2020

Download
Application Form
Job Description