Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Tîm o Amgylch y Denantiaeth

Mae’r TAtT yn wasanaeth newydd cyffrous sy’n cael ei ariannu gan Grant Atal Digartrefedd Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o wneud digartrefedd i bobl ifanc sy’n derbyn gofal ‘yn brin, yn fyr ac yn anghylchol’ a mynd i’r afael ag ynysigrwydd ac unigrwydd.

Bydd y gwasanaeth yn darparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r rhwydweithiau cymorth angenrheidiol i bobl ifanc er mwyn gallu cynnal tenantiaeth yn awr ac yn y dyfodol.

A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc?
A oes gennych chi’r sgiliau i wneud i’r gwasanaeth hwn weithio?
A yw her yn eich cyffroi?

Os yw eich atebion yn rhai cadarnhaol yna byddem ni’n hoffi clywed gennych chi.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Mike Clark, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau i Deuluoedd ar 029 2039 6974

Ymarferwyr 

 • £23,866
 • 37 awr yr wythnos
 • Dros dro i ddechrau hyd at 31 Mawrth 2020

Dyddiad Cau: 19 Gorfennaf 2019 12yh
Dyddiad Cyfweliad: 30/31 Gorefennaf 2019

Lawrlwytho:

Gweinyddwr

 • £18,672
 • 17.5 awr yr wythnos
 • Dros dro i ddechrau hyd at 31 Mawrth 2020

Dyddiad Cau: 19 Gorfennaf 2019 12yh
Dyddiad Cyfweliad: 30/31 Gorefennaf 2019

Lawrlwytho:

Eiriolwr Professiynol Annibynnol (Gogledd Cymru)

Ar hyn o bryd rydym yn darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol i bymtheg o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru ac wrthi’n recriwtio’r staff canlynol i ymuno â’n tîm yng Ngogledd Cymru:

Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
i gynnwys Gogledd Cymru
£23,866 – £28,221
1 x swydd Ll/A

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phrofiad o waith aml-asiantaeth.

Os hoffech chi fod yn rhan o dîm sydd wedi ymrwymo i wella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, gwnewch gais.

Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Ellen Williams ar 01286 238007 neu Sarah Durrant ar 01545 571865

Dyddiad Cau: 17 Gorfennaf 2019 12yh
Dyddiad Cyfweliad: 29 Gorfennaf 2019

Lawrlwytho:


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain. Fodd bynnag rydym yn derbyn y CV os yw’n cael ei anfon gyda ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

 • Cynllun Pensiwn Cwmni
 • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
 • Cynllun Talebau Gofal Plant
 • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
 • Oriau gwaith hyblyg
 • Cyfleoedd rhan-amser
 • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol