Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Cydlynydd Ymwelydd Annibynnol - Gogledd Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio Cydlynydd Ymwelydd Annibynnol i ymuno â’n tîm presennol.

CYDLYNYDD YMWELYDD ANNIBYNNOL – rôl ranbarthol
£29,636
(pro rata ar gyfer rhan amser)
1 x swydd 22.5 awr yr wythnos
swydd dros dro tan 31/03/21

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phrofiad o waith aml-asiantaeth.

Byddwch yn rhan o dîm o staff ymroddedig sydd yn gweithio gyda plant a’r bobl ifanc bregus.

Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Ellen Williams ar 01286 238007.

Dyddiad Cau: 24 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 6 Chwefror 2020

Lawrlwythwch:
Pecyn Cais
Swydd Ddisgrifiad

 


Gweithio i ni

Ein nod yw recriwtio pobl o ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu’n llawn, yn effeithiol ac yn frwdfrydig tuag at gyflawni ein hamcanion elusennol.

Mae TGP Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu statws priodasol.

Ymholiadau ynglŷn â Cheisiadau Swydd

Ni ddylech anfon CV neu geisiadau swyddi ar hap gan nad ydym yn cadw’r rhain. Fodd bynnag rydym yn derbyn y CV os yw’n cael ei anfon gyda ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i TGP Cymru, ewch i’n tudalen o swyddi sy’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd.

Dylech nodi hefyd bod TGP Cymru fel arfer yn penodi ar ddechrau’r raddfa gyflog.

Canllawiau ar ysgrifennu datganiadau cymhwysedd ar gyfer cais am swydd (Cynghorir chi i ddarllen y llyfryn hwn cyn cwblhau’r holl ffurflenni cais)

Bydd gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ofynnol ar gyfer bob swydd gyda TGP.

Gellir anfon ceisiadau electronig ar e-bost i: hradmin@tgpcymru.org.uk

Manteision o weithio yn TGP Cymru

  • Cynllun Pensiwn Cwmni
  • Cynllun Absenoldeb Mamolaeth/Tadolaeth Cwmni
  • Cynllun Talebau Gofal Plant
  • Amodau gwaith Cyfeillgar i’r Teulu
  • Oriau gwaith hyblyg
  • Cyfleoedd rhan-amser
  • Opsiwn i brynu Gwyliau Blynyddol ychwanegol