Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo, diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

Diweddariad o ran Covid-19 

Wrth i bandemig Covid-19 barhau, hoffem gymryd y cyfle hwn i’ch atgoffa unwaith eto bod TGP Cymru yn cynnig ei ystod lawn o wasanaethau.

Mae’r holl staff yn parhau i weithio gartref ac i wneud gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn rhithiol neu wyneb yn wyneb lle bo angen.

Mae pob ymweliad yn cael asesiad risg a’i gymeradwyo gan banel o uwch reolwyr cyn ei gynnal, er mwyn sicrhau diogelwch yr holl bartïon dan sylw.

Mae TGP Cymru yn falch iawn o fod wedi cadw ein staff a’r plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydyn ni’n eu cefnogi’n ddiogel yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, wrth barhau i ddarparu gwasanaethau o safon .

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, dilynwch y tab ‘Beth rydyn ni’n ei wneud’ uchod a dewiswch eich gwasanaeth dewisol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a / neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn. A chofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaethau neu unrhyw gwestiynau ynghylch sut y gallem helpu o bosibl.

Heb eu Gweld – Heb eu Hawliau?

Darparu Gwasanaethau Eirioli Proffesiynol Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru

Darllen mwy >

Oes unrhyw un yn gwrando?

Ffilm gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn esbonio eiriolaeth

Gwyliwch y ffilm >


Prosiectau Sêr Saff Ceredigion 2020

14/06/2021

Roedd 2020 yn her i bawb a dweud y lleiaf! Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wedi parhau i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau ac wedi tynnu sylw at […]

Read more >>