Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo, diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

Diweddariad o ran Covid-19 

Wrth i sefyllfa Covid-19 fynd yn ei blaen, hoffem gymryd y cyfle hwn i’ch atgoffa bod TGP Cymru yn parhau i gynnig ei ystod lawn o wasanaethau.

Trwy barhau i weithio’n rhithiol, ar y cyfan, rydym ni yn TGP Cymru yn teimlo ein bod yn darparu gwasanaethau o safon yn ddiogel, wrth wneud ein rhan i atal Covid-19 rhag lledaenu.

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, cliciwch ar ‘Gwasanaethau’ uchod, a dewiswch eich gwasanaeth a ffafrir. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a / neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn.

Mae TGP Cymru yn anfon dymuniadau gorau at bawb yn ystod yr amser ansicr hwn ac yn eich atgoffa i gysylltu efo ni pe bai gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaethau neu unrhyw gwestiynau ynghylch sut y gallem helpu. 

Heb eu Gweld – Heb eu Hawliau?

Darparu Gwasanaethau Eirioli Proffesiynol Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru

Darllen mwy >

Oes unrhyw un yn gwrando?

Ffilm gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn esbonio eiriolaeth

Gwyliwch y ffilm >

Safe Stars Calendar 2021

Safe Stars TGP Calendar 2021

26/11/2020

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu 2020, roedd Sêr Diogel Ceredigion eisiau codi ymwybyddiaeth o iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae’r Sêr Diogel wedi llunio cynllunydd wal ar-lein, […]

Read more >>