Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo, diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

Diweddariad o ran Covid-19 

Ddwy flynedd yn ôl, fe wnaeth pandemig Covid-19 wneud i TGP Cymru adolygu ein dull o ddarparu gwasanaethau. Rydym wedi codi i’r her ac yn falch o fod wedi gallu cynnig ein hystod lawn o wasanaethau (ynghyd â rhai gwasanaethau newydd) drwy gydol y pandemig. 

Wrth i ni symud ymlaen, bydd ein staff yn parhau â’n dull cyfunol sefydledig o ddarparu gwasanaethau, gan weithio’n uniongyrchol ac yn rhithiol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i ddiwallu eu hanghenion yn y ffordd orau.

Bydd ein staff hefyd yn dilyn ein polisi newydd o weithio o unrhyw le, sy’n golygu y byddant yn gweithio gartref lle bo’n bosibl ond hefyd yn elwa o’r cyfle i weithio o’r swyddfa pan fo angen.

Mae TGP Cymru yn falch iawn o fod wedi cadw ein staff a’r plant, pobl ifanc a theuluoedd rydym yn eu cefnogi yn ddiogel yn ystod pandemig Covid-19, tra’n parhau i ddarparu gwasanaethau o safon. 

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, dilynwch y tab ‘Gwasanaethau’ uchod a dewiswch eich gwasanaeth dewisol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a/neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn. A chofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaethau neu unrhyw gwestiynau am sut y gallwn ni helpu.

Heb eu Gweld – Heb eu Hawliau?

Darparu Gwasanaethau Eirioli Proffesiynol Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru

Darllen mwy >

Oes unrhyw un yn gwrando?

Ffilm gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn esbonio eiriolaeth

Gwyliwch y ffilm >


Llysgennad Sêr Saff Ceredigion yn Derbyn Gwobr Celfyddydau Creadigol

06/07/2022

Llysgennad Sêr Saff Ceredigion yn Derbyn Gwobr Celfyddydau Creadigol Hoffem longyfarch Theo Delahaye am dderbyn Gwobr Cyflawniad Rhagorol yn y Celfyddydau Creadigol yng Ngholeg Sir Gâr / Coleg Ceredigion, yn […]

Read more >>