Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo, diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

Diweddariad o ran Covid-19 

Wrth i bandemig Covid-19 barhau, hoffem gymryd y cyfle hwn i’ch atgoffa unwaith eto bod TGP Cymru yn cynnig ei ystod lawn o wasanaethau.

Mae’r holl staff yn parhau i weithio gartref ac i wneud gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn rhithiol neu wyneb yn wyneb lle bo angen.

Mae pob ymweliad yn cael asesiad risg a’i gymeradwyo gan banel o uwch reolwyr cyn ei gynnal, er mwyn sicrhau diogelwch yr holl bartïon dan sylw.

Mae TGP Cymru yn falch iawn o fod wedi cadw ein staff a’r plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydyn ni’n eu cefnogi’n ddiogel yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, wrth barhau i ddarparu gwasanaethau o safon .

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, dilynwch y tab ‘Beth rydyn ni’n ei wneud’ uchod a dewiswch eich gwasanaeth dewisol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a / neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn. A chofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaethau neu unrhyw gwestiynau ynghylch sut y gallem helpu o bosibl.


Gwerthusiad o Brosiect Ymweliadau Eirioli Preswyl COVID-19

12/10/2021

Rydym yn falch o lansio canfyddiadau prosiect treialu diweddar ar Ymweliadau Eirioli Preswyl yng Nghymru a gynhaliwyd gan TGP Cymru yn ystod Pandemig COVID-19. Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r ymchwil […]

Read more >>


Arolwg Ymgysylltu â’r Wefan

13/09/2021

Os ydych yn berson ifanc hoffem glywed eich barn ar wefan TGP Cymru. Mae’r pynciau’n cynnwys: eich barn ar ychwanegiadau arfaethedig, sut mae’n well gennych ddysgu am ein gwasanaethau a’r […]

Read more >>

Covid 19 Report

Adroddiad Arolwg Defnyddwyr – Pandemig COVID-19: Effaith, Profiadau, Cefnogaeth a Symud Ymlaen

24/08/2021

Paratowyd yr adroddiad hwn gan TGP Cymru i gasglu barn plant a phobl ifanc yr oeddem wedi gweithio gyda nhw ers dechrau cyfnodau clo’r pandemig Covid-19 ym mis Mawrth 2020 […]

Read more >>