Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo

Diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

Yn ystod yr amseroedd digynsail yma, mae TGP Cymru wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i ddarpariaeth gwasanaeth. Rydym yn dal i ddarparu ystod lawn o wasanaethau, ond yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, nid yw hyn ac ni fydd hyn yn digwydd wyneb yn wyneb nes y cynghorir fel arall.

Rydym felly yn parhau i ddarparu gwasanaeth mor llawn â phosibl trwy ddulliau eraill. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau rhithwir, trwy ddulliau megis ffôn, Skype, FaceTime, Negeseuon Testun, WhatsApp, e-bost a fideo-gynadledda.

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, dilynwch y tab ‘Gwasanaethau’ uchod, a dewiswch y gwasanaeth sydd orau gennych. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a / neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn.

Heb eu Gweld – Heb eu Hawliau?

Darparu Gwasanaethau Eirioli Proffesiynol Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru

Darllen mwy >

Oes unrhyw un yn gwrando?

Ffilm gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn esbonio eiriolaeth

Gwyliwch y ffilm >


Cherdd “Imagine” o gweminar Wythnos y Ffoaduriaid a hwyluswyd

25/06/2020

Fe wnaeth Saba, sy’n Aelod o Fforwm Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Ifanc TGP Cymru, yn Llysgennad Voices ac yn wirfoddolwr a werthfawrogir yn ei chymuned leol, gymryd rhan yn y […]

Read more >>