Ymddiriedolwyr

Diane Daniel – Cadeirydd

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Cyn ei hymddeoliad ym mis Rhagfyr 2008, bu gan Diane dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector statudol fel gweithiwr cymdeithasol gofal plant, swyddog maethu, swyddog adolygu annibynnol a Swyddog Cynllunio a Phartneriaeth yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Tref Casnewydd ac yn ddiweddarach fel rheolwr Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Mae Diane yn teimlo’n angerddol tuag at yr angen i hyrwyddo hawliau plant a rhoi llais iddynt, ac mae hi’n parhau i weithio’n wirfoddol er mwyn hyrwyddo lles holl blant a phobl ifanc Cymru. Mae Diane yn sicrhau ei bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth a thueddiadau presennol er mwyn gallu gwneud penderfyniadau doeth a chyfrannu’n llawn tuag at agenda plant.

Bu Diane yn ymddiriedolwr Plant yng Nghymru am chwe blynedd gan ymddeol fel is-gadeirydd y sefydliad yn 2014 yn unol â’i gyfansoddiad. Ar ôl bwlch o ddwy flynedd mae hi bellach wedi dychwelyd i’r Bwrdd ac yn parhau i fod yn aelod o’r Cyngor Polisi. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae hi wedi chwarae rhan weithredol yn y sefydliad ac wedi bod yn falch o gynrychioli Plant yng Nghymru a Chymru mewn cyfarfodydd yn Ewrop ac yn y DU.

Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr Plant yng Nghymru, bu Diane yn Ymddiriedolwr Clybiau Plant Cymru a Solas am bedair blynedd ac roedd hi hefyd yn Aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Barnados Cymru, swydd a adawodd pan ddaeth hi’n gadeirydd TGP Cymru i osgoi gwrthdaro buddiannau. Bu hi hefyd yn aelod o banel ymgynghorol y BBC ar gyfer Plant Mewn Angen am bum mlynedd.

Mae Diane yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr ac mae ganddi ddwy ferch a dau o wyrion. Mae ei merch hynaf yn byw yn Hong Kong ac mae ei ŵyr wedi byw yno drwy gydol ei oes. Mae Diane a’i gŵr wedi teithio’n helaeth ers ymddeol, ac maen nhw’n arbennig o hoff o Affrica, gan fod wedi ymweld â’r cyfandir hwnnw dair gwaith erbyn hyn. Cerddoriaeth yw ei hoff ddiddordeb arall ac mae hi wedi bod yn aelod gweithgar iawn o gôr Cardiff Bach am dros 30 mlynedd.

Richard Hibbs – Trysorydd

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2013

Mae Richard wedi bod yn ymwneud â gwasanaethau i blant a phobl ifanc yng Nghymru ers 1978. Gan ei fod yn ymarferydd awdurdod lleol, bu’n ymwneud ag amddiffyn plant a gwaith mabwysiadu gan arbenigo fel Gwarcheidwad ad Litem. Yn ddiweddarach bu’n gweithio i Barnardos a chafodd ei secondio ar sail rhan-amser i ailddatblygu hyfforddiant gwaith cymdeithasol Prifysgol Caerdydd.

Dychwelodd Richard i’r sector statudol yn 2000, gan gyd-drefnu rhaglen gyntaf Sure Start Caerdydd a rheoli Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc y brifddinas hyd at 2012. Yn y swydd honno o fod yn gomisiynydd gwasanaeth y daeth ar draws TGP Cymru am y tro cyntaf. Ar hyn o bryd mae’n ofalwr teuluol, yn wirfoddolwr mewn grwpiau cymunedol amrywiol ac mae’n astudio ar gyfer MA mewn llenyddiaeth Saesneg.

Emma Marshman – Is-gadeirydd

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Ar hyn o bryd, Emma yw’r Rheolwr Academaidd Rhaglenni BA a Rhaglenni Meistr Hysbysebu, Graffeg, Darlunio, Ffilm a Theledu, Dylunio Set a Chynllunio Mewnol yn Ysgol Ddylunio a Chyfathrebu, Prifysgol De Cymru.

Graddiodd Emma o Brifysgolion UWIC, Casnewydd a De Montfort. Dechreuodd ei gyrfa greadigol yng Nghaerdydd a Llundain ac ar ôl dychwelyd i Gymru astudiodd i fod yn athrawes ysgol uwchradd gan weithio mewn ysgolion yng Nghaerdydd a’r cyffiniau cyn symud ymlaen i Addysg bellach ac yna Addysg Uwch.

Mae Emma wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda sefydliadau fel TGP Cymru er mwyn galluogi ei myfyrwyr i ennill profiad yn ystod eu cwrs gradd gan roi’r cyfle i’w myfyrwyr roi rhywbeth yn ôl ar yr un pryd.

Yn ogystal ag addysgu, mae Emma wedi gweithio gyda grwpiau o fyfyrwyr ar brosiectau cymunedol ac wedi ymwneud yn helaeth â gwaith ieuenctid a hynny fel arweinydd ieuenctid a thrwy gynnal cynlluniau chwarae yn yr haf. Mae cyfranogiad pobl ifanc yn bwysig iawn i Emma. Mae Emma yn canu’r piano a’r delyn, mae hi hefyd yn mwynhau bod yn greadigol yn ei hamser rhydd ac mae hi’n frwd iawn ynglŷn â chadw gwenyn. Mae Emma yn hoffi defnyddio ei gwybodaeth i ysbrydoli eraill.

Penny Newman – Ymddiriedolwr

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Mae Penny Newman yn un o Gyfarwyddwyr JNP Legal Limited ym Merthyr Tudful. Graddiodd Penny ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna yn Ysgol y Gyfraith yng Nghaer. Mae hi wedi bod yn gyfreithiwr cymwysedig ers 1983, ac mae hi wedi arbenigo ym maes cyfraith teulu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr TGP Cymru, mae Penny hefyd yn gweithio’n wirfoddol fel Cynghorydd Cyfreithiol i Asiantaeth Fabwysiadu Dewi Sant.

Mae Penny yn aelod o’r cyrff proffesiynol canlynol: Cymdeithas y Cyfreithwyr, Association of Lawyers for Children ac mae’n Aelod o Banel Plant Cymdeithas y Cyfreithwyr.

Angharad Price – Ymddiriedolwr

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2013

Mae Angharad Price yn fargyfreithiwr cyflogedig sy’n gweithio i Comisiwin Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac mae’n byw yn Ninas Powys. Cafodd ei galw i’r bar yn y Deml Ganol ar 22 Gorffennaf 2004. Gan ei bod yn gyfreithwraig yn y sector cyhoeddus, mae ei gwaith yn amrywiol.

Roedd hi’n arfer bod yn Gynghorydd Grantiau i Ymddiriedolaeth Carnegie y DU, sef un o sefydliadau elusennol mwyaf y DU a oedd yn cynnwys bod yn rhan o’r pwyllgor sy’n penderfynu pa sefydliadau pobl ifanc a ddylai gael arian er mwyn cynnal prosiectau arloesol.

Yn 2013, dyfarnwyd teilyngdod iddi am ei LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol gan Brifysgol Caerdydd ar ôl ysgrifennu traethawd estynedig ar wahaniaethu ar sail anabledd ac addasiadau rhesymol.

Ganwyd ei gefeilliaid, Tomos a Ffion ym mis Tachwedd 2016 ac ar hyn o bryd mae hi’n dysgu Cymraeg er mwyn iddi allu trosglwyddo’r iaith iddyn nhw.

Hugh Russell – Ymddiriedolwr

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2016

Mae Hugh Russell yn gweithio i Llamau fel Rheolwr Prosiect i End Young Homelessness Cymru, sef dull glymblaid o fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru. Mae cefndir Hugh ym maes polisi tai a digartrefedd ac mae ganddo radd MSc mewn astudiaethau tai. Ar wahân i’w waith, mae Hugh yn mwynhau ffotograffiaeth, seiclo a cherddoriaeth.

Lauren Kinsey – Ymddiriedolwraig

Wedi’i phenodi fel Ymddiriedolwraig 2019

Mae Lauren yn Uwch Weithwraig Achos a Swyddog Cyfathrebu ar gyfer Aelod Seneddol yng Nghaerdydd ac mae‘n byw yng Ngwmbrân.

O ganlyniad i’w rôl ddeuol, mae ei gwaith yn amrywiol iawn. Mae Lauren yn gweithio‘n uniongyrchol gydag unigolion a theuluoedd sydd eisiau cefnogaeth gan eu AS, gan ganolbwyntio’n bennaf ar estyn allan i gymunedau. Mae Lauren hefyd yn gyfrifol am gyfathrebu gwleidyddol yr AS ac  mae hi hefyd yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol.

Mae gan Lauren hefyd brofiad o weithio i Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â phrofiad o rolau polisi ac ymgyrchu yn y sector tai a gwirfoddoli. Graddiodd Lauren o Brifysgol Caerwysg gyda gradd BA mewn Gwleidyddiaeth a Ffrangeg.

Tu allan i’w gwaith, mae Lauren yn gwirfoddoli gyda‘r Gymdeithas Alzheimer’s ac yn Hyrwyddwr Dementia. Mae hi’n darparu sesiynau gwybodaeth i grwpiau cymunedol a busnesau i’w helpu i sefydlu cymunedau sy’n fwy cyfeillgar i bobl â dementia.  Mae Lauren hefyd wrth ei bodd yn teithio gyda’i phartner.