Ymddiriedolwyr

Diane Daniel – Cadeirydd

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Cyn ymddeol ym mis Rhagfyr 2008 roedd gan Diane dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector statudol yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol gofal plant, swyddog maethu, swyddog adolygu annibynnol a Swyddog Cynllunio a Phartneriaeth yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Dinas Casnewydd ac yn ddiweddarach fel rheolwr y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Mae Diane yn teimlo’n angerddol ynglŷn â’r angen i hyrwyddo hawliau plant i gael eu clywed, ac mae’n parhau i weithio’n wirfoddol i hyrwyddo lles pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Mae Diane yn sicrhau ei bod yn gwybod y diweddaraf am dueddiadau a deddfwriaeth gyfredol er mwyn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus a chyfrannu’n llawn at agenda plant.

Bu Diane yn ymddiriedolwr Plant yng Nghymru am chwe blynedd ac ymddeolodd fel is-gadeirydd y sefydliad hwnnw yn 2014 yn unol â’u cyfansoddiad. Ar ôl cyfnod pellach o bum mlynedd ar y Bwrdd mae’n camu i lawr. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi chwarae rhan weithredol yn y sefydliad ac wedi bod yn falch o gynrychioli Plant yng Nghymru a Chymru mewn cyfarfodydd yn Ewrop ac yn y DU.

Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr Plant yng Nghymru, roedd Diane yn Ymddiriedolwr Clybiau Plant Cymru a Solas am bedair blynedd ac roedd hefyd yn Aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Barnardos Cymru, swydd y rhoddodd y gorau iddi pan ddaeth yn gadeirydd TGP Cymru i osgoi gwrthdaro buddiannau. Roedd hi hefyd yn aelod o banel cynghori’r BBC ar gyfer Plant Mewn Angen am bum mlynedd.

Mae Diane yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr ac mae ganddi ddwy ferch, dau ŵyr ac un gorwyr. Mae ei merch hynaf yn byw yn Hong Kong ac mae ei hŵyr wedi byw yno gydol ei oes. Mae Diane a’i gŵr wedi teithio’n helaeth ers ymddeol ac mae ganddynt gariad arbennig at Affrica, ac wedi ymweld â hi dair gwaith erbyn hyn. Ei hangerdd arall yw cerddoriaeth ac mae hi wedi bod yn aelod gweithgar iawn o gôr Cardiff Bach ers dros 30 mlynedd, yn enwedig yn ystod y 18 mis diwethaf i gadw’r côr yn weithredol yn ystod y pandemig.

Mae gan Diane a’i gŵr randir sy’n eu cadw’n brysur iawn yn tyfu eu llysiau a’u ffrwythau eu hunain. Mae’n dweud bod y gallu i fynd allan yn yr awyr iach a gweithio ar y rhandir a’u gardd yn ystod y pandemig wedi helpu i’w cadw’n heini ac yn iach.

Emma Marshman – Is-gadeirydd

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Ar hyn o bryd, Emma yw’r Rheolwr Academaidd Rhaglenni BA a Rhaglenni Meistr Hysbysebu, Graffeg, Darlunio, Ffilm a Theledu, Dylunio Set a Chynllunio Mewnol yn Ysgol Ddylunio a Chyfathrebu, Prifysgol De Cymru.

Graddiodd Emma o Brifysgolion UWIC, Casnewydd a De Montfort. Dechreuodd ei gyrfa greadigol yng Nghaerdydd a Llundain ac ar ôl dychwelyd i Gymru astudiodd i fod yn athrawes ysgol uwchradd gan weithio mewn ysgolion yng Nghaerdydd a’r cyffiniau cyn symud ymlaen i Addysg bellach ac yna Addysg Uwch.

Mae Emma wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda sefydliadau fel TGP Cymru er mwyn galluogi ei myfyrwyr i ennill profiad yn ystod eu cwrs gradd gan roi’r cyfle i’w myfyrwyr roi rhywbeth yn ôl ar yr un pryd.

Yn ogystal ag addysgu, mae Emma wedi gweithio gyda grwpiau o fyfyrwyr ar brosiectau cymunedol ac wedi ymwneud yn helaeth â gwaith ieuenctid a hynny fel arweinydd ieuenctid a thrwy gynnal cynlluniau chwarae yn yr haf. Mae cyfranogiad pobl ifanc yn bwysig iawn i Emma. Mae Emma yn canu’r piano a’r delyn, mae hi hefyd yn mwynhau bod yn greadigol yn ei hamser rhydd ac mae hi’n frwd iawn ynglŷn â chadw gwenyn. Mae Emma yn hoffi defnyddio ei gwybodaeth i ysbrydoli eraill.

Penny Newman – Ymddiriedolwr

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2012

Mae Penny Newman yn un o Gyfarwyddwyr JNP Legal Limited ym Merthyr Tudful. Graddiodd Penny ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna yn Ysgol y Gyfraith yng Nghaer. Mae hi wedi bod yn gyfreithiwr cymwysedig ers 1983, ac mae hi wedi arbenigo ym maes cyfraith teulu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr TGP Cymru, mae Penny hefyd yn gweithio’n wirfoddol fel Cynghorydd Cyfreithiol i Asiantaeth Fabwysiadu Dewi Sant.

Mae Penny yn aelod o’r cyrff proffesiynol canlynol: Cymdeithas y Cyfreithwyr, Association of Lawyers for Children ac mae’n Aelod o Banel Plant Cymdeithas y Cyfreithwyr.

Angharad Price – Ymddiriedolwr

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2013

Mae Angharad Price yn fargyfreithiwr cyflogedig sy’n gweithio i Adran Gyfreithiol Llywodraeth y DU ac yn byw yn Ninas Powys. Cafodd ei galw i’r bar yn y Deml Ganol ar 22 Gorffennaf 2004. Fel cyfreithiwr yn y sector cyhoeddus, mae ei gwaith yn amrywiol.

Roedd hi’n arfer bod yn Gynghorydd Grantiau i Ymddiriedolaeth Carnegie UK, un o’r sefydliadau elusennol mwyaf yn y DU, a oedd yn cynnwys bod yn rhan o’r pwyllgor sy’n penderfynu pa sefydliadau pobl ifanc y dylid rhoi arian iddynt i gynnal prosiectau arloesol.

Yn 2013, dyfarnwyd teilyngdod iddi am ei LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol gan Brifysgol Caerdydd ar ôl ysgrifennu traethawd hir ar wahaniaethu ar sail anabledd ac addasiadau rhesymol. Bydd yn dechrau doethuriaeth broffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2021.

Rhoddodd enedigaeth i’w gefeilliaid, Tomos a Ffion ym mis Tachwedd 2016 ac mae’n astudio Cymraeg ar hyn o bryd er mwyn gallu ei throsglwyddo iddynt.

Hugh Russell – Ymddiriedolwr

Hugh Russell

Penodwyd yn Ymddiriedolwr yn 2016

Mae Hugh Russell yn gweithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, gan hyrwyddo datblygiad tai dan arweiniad y gymuned. Mae gan Hugh gefndir mewn polisi tai a digartrefedd ac mae ganddo MSc mewn tai. Yn flaenorol, mae wedi arwain ar ymchwil i’r cysylltiadau rhwng y system ofal a digartrefedd, yn ogystal â gweithio ar faterion fel digartrefedd ieuenctid LGBTQ+. Mae’n Gadeirydd Bwrdd Prosiect Tai Ffres, sy’n ceisio darparu tai cymdeithasol o ansawdd da i bobl ifanc. Y tu allan i’r gwaith, mae Hugh yn mwynhau rhedeg, beicio a cherddoriaeth.

Lauren Kinsey – Ymddiriedolwraig

Wedi’i phenodi fel Ymddiriedolwraig 2019

Mae Lauren yn Uwch Weithwraig Achos a Swyddog Cyfathrebu ar gyfer Aelod Seneddol yng Nghaerdydd ac mae‘n byw yng Ngwmbrân.

O ganlyniad i’w rôl ddeuol, mae ei gwaith yn amrywiol iawn. Mae Lauren yn gweithio‘n uniongyrchol gydag unigolion a theuluoedd sydd eisiau cefnogaeth gan eu AS, gan ganolbwyntio’n bennaf ar estyn allan i gymunedau. Mae Lauren hefyd yn gyfrifol am gyfathrebu gwleidyddol yr AS ac  mae hi hefyd yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol.

Mae gan Lauren hefyd brofiad o weithio i Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â phrofiad o rolau polisi ac ymgyrchu yn y sector tai a gwirfoddoli. Graddiodd Lauren o Brifysgol Caerwysg gyda gradd BA mewn Gwleidyddiaeth a Ffrangeg.

Tu allan i’w gwaith, mae Lauren yn gwirfoddoli gyda‘r Gymdeithas Alzheimer’s ac yn Hyrwyddwr Dementia. Mae hi’n darparu sesiynau gwybodaeth i grwpiau cymunedol a busnesau i’w helpu i sefydlu cymunedau sy’n fwy cyfeillgar i bobl â dementia.  Mae Lauren hefyd wrth ei bodd yn teithio gyda’i phartner.