Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Cwm Taf Morgannwg

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Beth yw Ymwelydd Annibynnol?

Mae Ymwelydd Annibynnol yn wirfoddolwr sy’n cynnig cwmnïaeth i blentyn neu berson ifanc sydd mewn gofal. Nod Ymwelydd Annibynnol yw darparu presenoldeb cyson a chefnogol ym mywyd person ifanc nad oes ganddo gysylltiadau o’r fath fel arall.

Mae Ymwelydd Annibynnol yn:

  • Gwirfoddolwr sy’n mwynhau treulio amser gyda phlant a phobl ifanc
  • Rhywun sy’n meithrin amgylchedd diogel a chroesawgar
  • Rhywun sy’n gallu mynd â pherson ifanc ar weithgareddau hwyliog
  • Model rôl cadarnhaol a ffrind oedolyn dibynadwy

Dysgwch fwy am ein gwasanaeth Goruchwylio Annibynnol yma >

Ein meini prawf cymhwysedd

Mae Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Cwm Taf Morgannwg ar gael i blant neu bobl ifanc sy’n derbyn gofal.

Sut ydw i’n cysylltu?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr, cliciwch ar y botwm Cyfeirio yn y Ffyrdd o gysylltu yn yr adran isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – does dim angen ffurflen!

Gwasanaethau eraill yn y maes hwn

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Cwm Taf Morgannwg:

Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg

Mae eiriolaeth yn wasanaeth sy’n sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn cael ei glywed trwy gyfathrebu eu hawliau a rhoi’r hyder iddynt rannu eu meddyliau.

Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni Cwm Taf Morgannwg

Nod y Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni yw lleihau nifer y plant sy’n dod i mewn i’r system ofal a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, trwy ddarparu llais a chefnogaeth i rieni wrth iddynt lywio’r system amddiffyn plant.

Gwasanaeth Cyfarfod Grŵp Teulu – Dulliau Adferol

Cyfarfod Grŵp Teulu yw lle mae aelodau’r teulu, ffrind a phobl berthnasol yn dod ynghyd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gyda chymorth ymarferydd hyfforddedig.

Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Deithwyr, Sipsiwn a Roma Cymru

Mae Teithio Ymlaen yn darparu eiriolaeth unigol a chymunedol ymhlith teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Perthyn – Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches

Mae Perthyn yn grŵp ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio lloches, a ffoaduriaid 14-24 oed sy’n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder ac ymdrechu am y gorau y gallant fod.


Cyfeiriad Prosiect

Y Ffatri, Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 9PP

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01443 805940 E-bost: cwmtafmorgannwg@tgpcymru.org.uk Rhif ffôn am ddim: 0800 4703930

Pwy sydd yn ein tîm

Chloe Llewelyn
Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol