Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg

Sut allwn ni helpu?

Y gwasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Eiriolaeth ac Ymweliadau Annibynnol.

Eiriolaeth

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr. Gweler ein taflenni gwybodaeth yma: Eiriolaeth Cwm TafMakaton.

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn ymwneud â chael rhywun i wrando arnoch a’ch helpu i gael eich clywed. Gall eich helpu i ddweud wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd beth yw eich barn a sut yr ydych chi’n teimlo.

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael rhywun i glywed eich llais
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr
  • gwneud cwyn.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid  ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ein meini prawf cymhwysedd:

  • Plentyn sy’n Derbyn Gofal
  • Plentyn mewn Angen Gofal a Chymorth o dan Ddeddf Iechyd a Lles y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  • Plant a Phobl Ifanc sy’n Gadael Gofal –  hyd at 21 oed (25 oed os ydyn nhw mewn addysg bellach)

Sut gallaf i gysylltu â chi?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ni ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr cliciwch ar y botwm Atgyfeirio yn yr adran Ffyrdd o gysylltu isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch chi ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – nid oes angen llenwi unrhyw ffurflenni!

Ymweliadau Annibynnol

Mae gennym ni Wasanaeth Ymwelwyr Annibynnol hefyd ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac nad oes ganddyn nhw unrhyw gysylltiad neu gysylltiad cyfyngedig iawn â’u teulu. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Cydgysylltydd Ymwelwyr Annibynnol ar rif y swyddfa isod a gweler ein dogfennau gwybodaeth yma: Taflen YA i weithwyr proffesiynolTaflen YA i Blant a Phobl Ifanc.


Cyfeiriad Prosiect

Y Ffatri, Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 9PP

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01443 805940
E-bost: cwmtafmorgannwg@tgpcymru.org.uk
Rhif ffôn am ddim: 0800 4703930


Pwy sydd yn ein tîm

Megan Davies
Rheolwr Tîm
Tony Holling
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Wayne Marsh
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Gail Humphreys
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Mary Wilkins
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Amanda Roderick
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Delyth Webb
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Chloe Pritchard
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Annette Bond
Gweinyddwr