Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr. Edrychwch ar ein taflenni yma: Eiriolaeth Cwm Taf a Makaton.

Beth yw Eiriolaeth?

Nod eiriolaeth yw grymuso pobl ifanc sy’n agored i niwed drwy roi llais iddynt rannu eu meddyliau a’u teimladau, gan sicrhau eu bod yn cael eu clywed. Trwy eu hysbysu am eu hawliau a darparu ffordd o gyfathrebu, mae’n rhoi mwy o lais iddynt mewn penderfyniadau a all effeithio ar eu bywydau.

Nod eiriolaeth yw cynorthwyo yn y meysydd canlynol:

  • Rhoi llais uwch i bobl ifanc
  • Sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau
  • Rhoi lle i bobl ifanc siarad yn agored
  • Gwella cyfathrebu rhwng person ifanc a’i weithiwr cymdeithasol / gofalwr
  • Caniatáu i bobl ifanc wneud cwyn

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid  ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ein meini prawf cymhwysedd:

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg ar gael ar gyfer y grwpiau canlynol o blant a phobl ifanc:

  • Plant sy’n derbyn gofal
  • Plant sydd angen gofal a chymorth o dan Ddeddf Iechyd a Lles Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  • Plant a phobl ifanc sy’n gadael gofal, hyd at 21 oed (25 oed os ydynt mewn addysg bellach)

Sut ydw i’n cysylltu?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr, cliciwch ar y botwm Cyfeirio yn y Ffyrdd o gysylltu yn yr adran isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – does dim angen ffurflen!

Gwasanaethau eraill yn y maes hwn

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Cwm Taf Morgannwg:

Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Cwm Taf Morgannwg

Mae Ymweliadau Annibynnol yn wasanaeth i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal. Mae ymwelydd annibynnol yn wirfoddolwr sy’n darparu cwmnïaeth i bobl ifanc, rhywun i wneud gweithgareddau hwyliog gyda nhw a gwasanaethu fel model rôl cadarnhaol.

Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni Cwm Taf Morgannwg

Nod y Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni yw lleihau nifer y plant sy’n dod i mewn i’r system ofal a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, trwy ddarparu llais a chefnogaeth i rieni wrth iddynt lywio’r system amddiffyn plant.

Gwasanaeth Cyfarfod Grŵp Teulu – Dulliau Adferol

Cyfarfod Grŵp Teulu yw lle mae aelodau’r teulu, ffrind a phobl berthnasol yn dod ynghyd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gyda chymorth ymarferydd hyfforddedig.

Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Deithwyr, Sipsiwn a Roma yng Nghymru

Mae Teithio Ymlaen yn darparu eiriolaeth unigol a chymunedol ymhlith teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Perthyn – Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches

Mae Perthyn yn grŵp ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio lloches, a ffoaduriaid 14-24 oed sy’n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder ac ymdrechu am y gorau y gallant fod.


Cyfeiriad Prosiect

Y Ffatri, Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 9PP

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01443 805940 E-bost: cwmtafmorgannwg@tgpcymru.org.uk Rhif ffôn am ddim: 0800 4703930

Adborth

Rydym yn croesawu adborth gan bob plentyn a pherson ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Mae adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Dilynwch y ddolen hon i ddweud wrthym am y gwasanaeth eiriolaeth a gawsoch gennym ni >

Pwy sydd yn ein tîm

Megan Davies
Rheolwr Tîm
Tony Holling
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Wayne Marsh
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Gail Humphreys
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Mary Wilkins
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Amanda Roderick
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Delyth Webb
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Chloe Pritchard
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Annette Bond
Gweinyddwr
Mark Davies
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Lowri Smith
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol