Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg

Sut allwn ni helpu?

Y gwasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Eiriolaeth ac Ymweliadau Annibynnol.

Eiriolaeth

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr. Gweler ein taflenni gwybodaeth yma: Eiriolaeth Cwm TafMakaton.

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn ymwneud â chael rhywun i wrando arnoch a’ch helpu i gael eich clywed. Gall eich helpu i ddweud wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd beth yw eich barn a sut yr ydych chi’n teimlo.

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael rhywun i glywed eich llais
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr
  • gwneud cwyn.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid  ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ein meini prawf cymhwysedd:

  • Plentyn sy’n Derbyn Gofal
  • Plentyn mewn Angen Gofal a Chymorth o dan Ddeddf Iechyd a Lles y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  • Plant a Phobl Ifanc sy’n Gadael Gofal –  hyd at 21 oed (25 oed os ydyn nhw mewn addysg bellach)

Sut gallaf i gysylltu â chi?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ni ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr cliciwch ar y botwm Atgyfeirio yn yr adran Ffyrdd o gysylltu isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch chi ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – nid oes angen llenwi unrhyw ffurflenni!

Ymweliadau Annibynnol

Mae gennym ni Wasanaeth Ymwelwyr Annibynnol hefyd ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac nad oes ganddyn nhw unrhyw gysylltiad neu gysylltiad cyfyngedig iawn â’u teulu. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Cydgysylltydd Ymwelwyr Annibynnol ar rif y swyddfa isod a gweler ein dogfennau gwybodaeth yma: Taflen YA i weithwyr proffesiynolTaflen YA i Blant a Phobl Ifanc.


Cyfeiriad Prosiect

Y Ffatri, Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 9PP

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01443 805940
E-bost: cwmtafmorgannwg@tgpcymru.org.uk
Rhif ffôn am ddim: 0800 4703930


Pwy sydd yn ein tîm

Tony Holling
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Mel Thomas-Wilcox
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Sarah Grinell
Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol
Annette Bond
Gweinyddwr