Travelling Ahead: Wales Gypsy, Roma and Traveller Advice and Advocacy Service

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth unigol a chymunedol yn gweithio gyda theuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar faterion fel llety, safleoedd, cynllunio, hawliau a chael mynediad at wasanaethau. Rydym yn cynnal fforymau ieuenctid, cefnogaeth i riportio troseddau casineb a gwahaniaethu a gallwn gynnig hyfforddiant i wella gwasanaethau. Gwasanaeth arbenigol i gefnogi Dinasyddion yr UE o’r gymuned Roma i fod yn ymwybodol o’u hawliau o dan Brexit a gwneud cais am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Ein meini prawf/lle rydym yn gweithio

Unrhyw unigolyn, plentyn neu oedolyn neu grŵp o’r gymuned Sipsiwn, Roma neu Deithwyr yng Nghymru.

Ffyrdd o wneud atgyfeiriad

Mae ein tîm yn gweithio ledled Cymru – rydym yn croesawu pob ymholiad gan y cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr neu gall ffrind/gweithiwr proffesiynol hefyd wneud ymholiad ar ran rhywun. Dylid cyfeirio pob ymholiad cychwynnol i’n rhadffôn neu e-bost a chewch eich neilltuo i aelod perthnasol o’r tîm.


Cyfeiriad Prosiect

Cardiff University Social Science Research Park (SPARK), sbarc, Heol Maindy, Caerdydd, CF24 4HQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

Telephone: 01633 509 544 Email: travellingahead@tgpcymru.org.uk Freephone number (if applicable): 0808 802 0025

Pwy sydd yn ein tîm

Trudy Aspinwall
Rheolwr Tîm
Leeanne Morgan
Eiriolwr Cymunedol
Michelle Gough
Gweinyddwr Prosiect
Helena Nadova
Gweithiwr Cymorth a Chyngor Cynllun Setliad yr UE
Aleksandra Kaczmarek-Day
Gweithiwr Cymorth a Chyngor Cynllun Setliad yr UE
Jim Breese
Gweithiwr Ymgysylltu Gogledd Cymru
Lynne Garnett
Gweithiwr Ymgysylltu De Cymru
Martin Gallagher
Gweithiwr Ymgysylltu