Rhaglen Ffoadur a Lloches

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. 

Rydym yn cynnig: 

 • Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol
 • Mentora
 • Llesiant/cwnsela grŵp
 • Cyfranogiad
 • Grŵp ieuenctid Belong
 • Cynllun Mentora Cymheiriaid
 • Cyngor ac arweiniad i weithwyr proffesiynol
 • Hyfforddiant pwrpasol
 • Tripiau preswyl

Cymhwysedd: 

 • Oed: 11 i 25
 • Yn ceisio lloches, â statws ffoadur neu ARE. Yn cynnwys pobl ifanc dan 18 oed ar eu pen eu hunain
 • O Hong Kong â statws Gwladolyn Prydain (Tramor)

Prosiectau a Gwasanaethau ar hyn o bryd

Prosiect Belong

Prosiect 4 mlynedd a ariennir gan y Loteri Fawr, ar gyfer pobl ifanc yn ceisio lloches a ffoaduriaid 14-24 oed.

Nod Belong yw helpu pobl ifanc  i ddatblygu hyder a chadernid ac ymdrechu i fod “y gorau y gallant fod”, drwy gynnig mannau diogel i gwrdd, dysgu sgiliau newydd, ehangu gorwelion a chyfleoedd i ddeall ac ymgyfarwyddo â systemau a diwylliant yng Nghymru.

Rydym yn darparu camau pontio at gyfleoedd mwy cyffredinol ar gyfer pobl ifanc a’u cefnogi i gymryd rhan lawn.

Mae’n cynnwys:

 • Eiriolaeth arbenigol – nodi a datrys problemau.
 • Mentora – i osod nodau a gweithio i gyflawni e.e. amcanion addysgol.
 • Llesiant/cwnsela grŵp
 • Cymorth llesiant unigol
 • Cyfranogiad – cyfleoedd grŵp ac unigol
 • Grŵp ieuenctid wythnosol, 1630 – 1830 yng Nghaerdydd
 • Gweithgareddau yn ystod gwyliau’r haf mewn amrywiaeth o ardaloedd
 • Sesiynau Zoom o bell i gyrraedd pobl ifanc o ardaloedd gwledig
 • Gweithdai i bobl ifanc.

Gwasanaeth Ceiswyr Lloches Cymru

Mae TGP Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag elusennau o’r sector ffoaduriaid gan gynnwys: WRC, Asylum Justice, DPIA, BAWSO ac EYST ar y Gwasanaeth newydd hwn a ariennir gan Grant Cynhwysiad Llywodraeth Cymru.

Rydym yn darparu:

 • Eiriolaeth arbenigol i bobl ifanc 11-25 oed.
 • Asesiadau Oedran – Cefnogi pobl ifanc drwy’r broses.
 • Cynllun Mentora Cymheiriaid yn cynnig hyfforddiant i bobl ifanc gefnogi eu cymheiriaid.

Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn caniatáu i ni ategu’r amrywiaeth o sgiliau a phrofiad a ddatblygwyd yn ystod y Rhaglen Hawliau Ceiswyr Lloches 5 mlynedd a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022, gan gynnwys cefnogi pobl ifanc drwy Asesiadau Oedran.

Mae Gwasanaeth Ceiswyr Lloches Cymru ar gyfer ffoaduriaid gan gynnwys y rhai hynny sy’n cyrraedd yn rhan o Gynllun Adsefydlu a phobl ifanc o Hong Kong â Statws Gwladolyn Prydain (Tramor) yn ogystal â’r rhai hynny sy’n Ceisio Lloches.


Meddwl Ymlaen

Ar 12 Mai, cyhoeddodd y Loteri Fawr yng Nghymru y Partneriaethau llwyddiannus a fydd yn gweithio gyda phobl ifanc i gyd-gynhyrchu prosiectau i ddatblygu gwasanaethau i helpu i ddatblygu cadernid a gwrthsefyll problemau iechyd meddwl.

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches TGP Cymru wrth eu boddau i fod yn rhan o Bartneriaeth dan reolaeth Oasis Cardiff sy’n cynnwys Gwasanaeth Cynhwysiant Caerdydd a’r Fro.


Sefydliad Partner Senedd Ieuenctid Cymru

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches TGP Cymru yn bartneriaid gyda Senedd Ieuenctid Cymru unwaith eto am ail dymor Senedd Ieuenctid Cymru 2022-24.

Yn ystod y tymor cyntaf, merch a oedd yn ffoadur oedd ein haelod o Senedd Ieuenctid Cymru a gyrhaeddodd Cymru yn rhan o’r Cynllun Adsefydlu o Syria. Gwnaeth Hasna fwynhau y profiad yn fawr a dywedodd ei fod wedi ei helpu i deimlo’n fwy hyderus.

Ar gyfer yr ail dymor mae gennym ddau aelod o’r Senedd: Sultan yn y de ac Amir yn y gogledd.

Mae Plant yng Nghymru – y sefydliad ambarél ar gyfer cyfranogi yng Nghymru – sy’n cynnal Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc a Rhaglen Ffoadur a Lloches yn falch o gael safbwyntiau ein pobl ifanc wedi’u cynrychioli gan Elvis.

Hyfforddiant:

Gweithio gyda phlant ar eu pennau eu hunain sy’n ceisio lloches

 • Hyfforddiant codi ymwybyddiaeth
 • Hyfforddiant eiriolaeth / ymgyrchu ar gyfer ceiswyr lloches
 • Asesiadau oedran

Cysylltwch â Lee Evans i ymholi


Cyfeiriad Prosiect

Prif Swyddfa TGP, Cardiff University Social Science Research Park (SPARK), sbarc, Heol Maindy, Caerdydd, CF24 4HQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

We welcome referrals or enquiries from young people, professionals or anyone involved in the care and support of young people, including Schools.  Gellir atgyfeirio dros y ffôn neu ar e-bost i Lee Evans. Lee.Evans@tgpcymru.org.uk Ff: 07957 472070

Pwy sydd yn ein tîm

Lee Evans
Rheolwr
Kate Rough
Gweithiwr Cyfranogi / Eiriolwr
Ruth Jeanes
Gweithiwr Cyfranogi
Sarah Chatwin
Eiriolwr Belong / Mentor
Alice Payne
Gweithiwr Achos Eiriolaeth WSS
Hasminder Aulakh
Gweithiwr Achos Eiriolaeth WSS