Gwasanaethau Eiriolaeth Rhieni TGP Cymru

Sut allwn ni helpu?

Beth yw Eiriolaeth Rhieni?

Nodau cyffredinol Eiriolaeth Rhieni yw:

  • -lleihau nifer y plant sy’n mynd i mewn i’r system ofal
  • i gadw teuluoedd gyda’i gilydd.

Mae eiriolaeth rhieni yn rhoi llais a dewis i rieni, drwy gefnogi rhieni i lywio’r system amddiffyn plant, ac i gymryd rhan lawn ym mhrosesau gwneud penderfyniadau.

Rôl y Eiriolwr Rhieni

Eiriolwyr Rhieni 

  • Gweithio dan gyfarwyddyd rhieni
  • Ddim yn cynnig cyngor na barn a byth yn gweithredu heb ganiatâd y rhiant
  • Ddim yn barnu na gwneud penderfyniadau ar ran rhiant.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni TGP Cymru, yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n cefnogi rhieni sydd â phlentyn/plant dan 18 oed, ym maes amddiffyn plant.

Rydyn wedi sefydlu gwasanaethau yng Ngogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chwm Taf Morgannwg. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd hyn, os oes gennych chi blentyn neu blant dan 18 oed sy’n cael eu cefnogi gan y gwasanaethau amddiffyn plant, ac yn credu y gallech chi gael budd o gymorth eiriolaeth rhieni, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: 

Gogledd Cymru
Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Sir Gâr, Ceredigion, Pembrokeshire a Phowys

Cwm Taf Morgannwg
Pen-y-Bont ar Ogwr, Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taff

Ebost: parentadvocacy@tgpcymru.org.uk

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Os oes gennych brofiad o’n gwasanaeth eiriolaeth rhieni, naill ai’n rhiant, gofalwr neu weithiwr proffesiynol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Anfonwch eich adborth yma.