Eiriolaeth Gorllewin a Chanolbarth Cymru

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Eiriolaeth, Grwpiau Cyfranogiad, Ymweliadau Annibynnol.

Eiriolaeth

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Rydym hefyd yn darparu eiriolaeth i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 18 mlwydd oed sydd am fynegi pryder neu wneud cwyn mewn perthynas â gwasanaeth y GIG.

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu cael rhywun i wrando arnoch chi. Gall eich helpu i ddweud beth rydych chi’n ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd.

Gallwch weld neu lawrlwytho ein taflen wybodaeth yma >

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael dweud eich dweud
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch gofalwr
  • cwyno.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ein meini prawf (dyma’r rhan ffurfiol):

  • Plentyn Mewn Gofal
  • Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Plant a Phobl Ifanc sy’n Gadael Gofal – hyd at 21 mlwydd oed (25 mlwydd oed os ydynt mewn addysg bellach)
  • Plant a Phobl Ifanc sy’n gwneud sylw neu’n gwneud cwyn ynghylch gwasanaethau’r GIG

Sut allaf i gysylltu?

Yr ydym yn gyfeillgar a hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd i’w defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn rhad ac am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – dim angen unrhyw ffurflenni!

Ymweliadau Annibynnol

Hefyd mae gennym Wasanaeth Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac nad ydynt mewn unrhyw gysylltiad gyda’u teulu, neu sydd mewn cysylltiad cyfyngedig â’u teulu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol, Jess Owen ar 07986 987559 a gweld ein llenyddiaeth yma.

Grwpiau Cyfranogiad

Rydym yn cynnig rhedeg dau grŵp cyfranogiad ar ddiogelu – Sêr Saff yng Ngheredigion a CADW sydd yn Fwrdd Diogelu Plant Iau rhanbarthol sy’n cwmpasu siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r holl grwpiau’n agored i bobl ifanc 11 mlwydd oed a throsodd. Mae’r grwpiau’n cyfarfod tair neu pedair gwaith y flwyddyn i siarad am bynciau diogelu sy’n bwysig iddyn nhw ac maen nhw’n rhannu’r wybodaeth hon gyda phobl fel y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu er mwyn helpu i lywio eu gwaith.

Nid cyfarfod a siarad yn unig mae’r grwpiau. Maen nhw hefyd yn trefnu ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwych, gan gynnwys penwythnosau preswyl, gwneud DVDs a rapiau!

Gallwch weld DVD gwrth-fwlio Sêr Saff yma >

Gwrando ar rap CADW isod:


Cyfeiriad Prosiect

Byngalo Min-y-Môr, Gerddi Wellington, Aberaeron, Ceredigion, SA46 OBQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn (Aberaeron): 01545 571865
E-bost: midandwestwales@tgpcymru.org.uk
Rhif rhadffôn: 0808 168 2599


Pwy sydd yn ein tîm

Kath Jones
Rheolwr Tîm
Peter Bradley
Uwch Eiriolwr
Jess Owen
Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol a Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Becky Morton
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Hannah Sedgewick
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Richard Fleming
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Jacqui Ball
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Kerry Llama
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Nia Lewis
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Phil Layton
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Vicky Thomson
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Sarah Hope
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Steve Whyte
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Ann Harris
Gweinyddwr