Gwasanaeth Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Rydym hefyd yn darparu eiriolaeth i blant a phobl ifanc o dan 18 oed sydd eisiau codi pryder neu wneud cwyn mewn perthynas â gwasanaeth GIG.

Beth yw Eiriolaeth?

Nod eiriolaeth yw grymuso pobl ifanc sy’n agored i niwed drwy roi llais iddynt rannu eu meddyliau a’u teimladau, gan sicrhau eu bod yn cael eu clywed. Trwy eu hysbysu am eu hawliau a darparu ffordd o gyfathrebu, mae’n rhoi mwy o lais iddynt mewn penderfyniadau a all effeithio ar eu bywydau.

Nod eiriolaeth yw cynorthwyo yn y meysydd canlynol:

  • Rhoi llais uwch i bobl ifanc
  • Sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau
  • Rhoi lle i bobl ifanc siarad yn agored
  • Gwella cyfathrebu rhwng person ifanc a’i weithiwr cymdeithasol / gofalwr
  • Caniatáu i bobl ifanc wneud cwyn

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dysgwch fwy am ein Gwasanaethau Eiriolaeth yma >

Dysgwch fwy am rôl eiriolwr a pha wasanaethau rydym yn eu cynnig wrth wylio’r fideo isod:

Ein meini prawf cymhwysedd

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gael ar gyfer y grwpiau canlynol o blant a phobl ifanc:

  • Plant sy’n derbyn gofal
  • Plant sydd angen gofal a chymorth o dan Ddeddf Iechyd a Lles Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  • Plant a phobl ifanc sy’n gadael gofal, hyd at 21 oed (25 oed os ydynt mewn addysg bellach)

Sut ydw i’n cysylltu?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr, cliciwch ar y botwm Cyfeirio yn y Ffyrdd o gysylltu yn yr adran isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – does dim angen ffurflen!

Gwasanaethau eraill yn y maes hwn

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru.:

Eiriolaeth Iechyd
Mae ein tîm Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu cymorth arbenigol i blant a phobl ifanc sy’n gwneud cwyn am Wasanaethau’r GIG.

Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Ymweliadau Annibynnol yn wasanaeth i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal. Mae ymwelydd annibynnol yn wirfoddolwr sy’n darparu cwmnïaeth i bobl ifanc, rhywun i wneud gweithgareddau hwyliog gyda nhw a gwasanaethu fel model rôl cadarnhaol.

Gwasanaeth Eiriolaeth Rhiant Canolbarth a Gorllewin Cymru

Nod y Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni yw lleihau nifer y plant sy’n dod i mewn i’r system ofal a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, trwy ddarparu llais a chefnogaeth i rieni wrth iddynt lywio’r system amddiffyn plant.

Sêr Saff Ceredigion

Mae Sêr Saff yn grŵp cyfranogi sy’n hybu diogelwch i bobl ifanc. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn trefnu gweithgareddau hwyliog i godi ymwybyddiaeth am faterion pwysig.

Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Deithwyr, Sipsiwn a Roma  Cymru

Mae Teithio Ymlaen yn darparu eiriolaeth unigol a chymunedol ymhlith teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Gwasanaeth Cyfarfod Grŵp Teulu – Dulliau Adferol

[Sir Benfro] Cyfarfod Grŵp Teulu yw lle mae aelodau’r teulu, ffrind a phobl berthnasol yn dod ynghyd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gyda chymorth ymarferydd hyfforddedig.

Perthyn – Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches

Mae Perthyn yn grŵp ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio lloches, a ffoaduriaid 14-24 oed sy’n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder ac ymdrechu am y gorau y gallant fod.


Cyfeiriad Prosiect

Cardiff University Social Science Research Park (SPARK), Sbarc, Heol Maendy, Caerdydd CF24 4HQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn (Aberaeron): 01545 571865 E-bost: midandwestwales@tgpcymru.org.uk Rhif rhadffôn: 0808 168 2599

Adborth

Rydym yn croesawu adborth gan bob plentyn a pherson ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Mae adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Dilynwch y ddolen hon i ddweud wrthym am y gwasanaeth eiriolaeth a gawsoch gennym ni >

Pwy sydd yn ein tîm

Kath De Filippo
Rheolwr Tîm
Vicky Thomson
Uwch Eiriolwr
Jess Owen
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Becky Morton
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Hannah Sedgewick
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Jacqui Ball
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Kerry Llama
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Nia Lewis
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Phil Layton
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Sarah Hope
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Steve Whyte
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Sue Hagerty
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol a Swyddog Cyfranogiad
Peta Beaumont
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol a Swyddog Cyfranogiad
Chloe Llewelyn
Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol
Ann Harris
Gweinyddwr