Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Rydym yn Eiriolwyr Proffesiynol Annibynnol sydd yma i wrando arnoch chi a’ch cefnogi chi er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed! Dyma sut y gallwn helpu…

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu cael rhywun i wrando arnoch chi. Gall eich helpu i ddweud beth rydych chi’n ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd.

Gweler ein taflen am fwy o wybodaeth >

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael dweud eich dweud
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch gofalwr
  • cwyno.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n Derbyn Gofal, Angen Gofal a Chymorth (gan gynnwys plant a phobl ifanc ar y Gofrestr Amddiffyn Plant) a’r Rhai Sydd wedi Gadael Gofal.

Sut allaf i gysylltu?

Yr ydym yn gyfeillgar a hawdd siarad â ni, felly ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd i’w defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn rhad ac am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – dim angen unrhyw ffurflenni!

Gwasanaethau eraill – Ymweliadau Annibynnol

Hefyd mae gennym Wasanaeth Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac nad ydynt mewn unrhyw gysylltiad gyda’u teulu, neu sydd mewn cysylltiad cyfyngedig â’u teulu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol ar rif ffôn y swyddfa isod.


Cyfeiriad Prosiect

TGP Cymru, Uned 3, Bloc A, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1TH

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 01286 238007
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
Rhif rhadffôn (os yn berthnasol) 0800 111 6880

Ffurflen atgyfeirio >


Pwy sydd yn ein tîm

Ellen Williams
Rheolwr Tîm

Melanie Tugwell
Gweinyddwr (Bore)

Nicola Jones
Gweinyddwr (Prynhawn)

Sioned Owen
Uwch Ymarferydd

Rebecca Owen
Eiriolwr
Llu, Maw, Iau, Gwe

Suzanne Pearce
Eiriolwr
Llu, Maw, Mer

Julie Lloyd
Eiriolwr
Mer, Iau, Fri

Mandy Davies
Cydlynydd Ymwelydd Annibynnol
Llu