Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru.

Beth yw Eiriolaeth?

Nod eiriolaeth yw grymuso pobl ifanc sy’n agored i niwed drwy roi llais iddynt rannu eu meddyliau a’u teimladau, gan sicrhau eu bod yn cael eu clywed. Trwy eu hysbysu am eu hawliau a darparu ffordd o gyfathrebu, mae’n rhoi mwy o lais iddynt mewn penderfyniadau a all effeithio ar eu bywydau.

Nod eiriolaeth yw cynorthwyo yn y meysydd canlynol:

  • Rhoi llais uwch i bobl ifanc
  • Sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau
  • Rhoi lle i bobl ifanc siarad yn agored
  • Gwella cyfathrebu rhwng person ifanc a’i weithiwr cymdeithasol / gofalwr
  • Caniatáu i bobl ifanc wneud cwyn

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dysgwch fwy am rôl eiriolwr a pha wasanaethau rydym yn eu cynnig wrth wylio’r fideo isod:

Ein meini prawf cymhwysedd

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru ar gael ar gyfer y grwpiau canlynol o blant a phobl ifanc:

  • Plant sy’n derbyn gofal
  • Plant sydd angen gofal a chymorth o dan Ddeddf Iechyd a Lles Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  • Plant a phobl ifanc sy’n gadael gofal, hyd at 21 oed (25 oed os ydynt mewn addysg bellach)

Sut ydw i’n cysylltu?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr, cliciwch ar y botwm Cyfeirio yn y Ffyrdd o gysylltu yn yr adran isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – does dim angen ffurflen!

Gwasanaethau eraill yn y maes hwn

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Gogledd Cymru:

Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Gogledd Cymru

Mae Ymweliadau Annibynnol yn wasanaeth i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal. Mae ymwelydd annibynnol yn wirfoddolwr sy’n darparu cwmnïaeth i bobl ifanc, rhywun i wneud gweithgareddau hwyliog gyda nhw a gwasanaethu fel model rôl cadarnhaol.

Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni Gogledd Cymru

Nod y Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni yw lleihau nifer y plant sy’n dod i mewn i’r system ofal a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, trwy ddarparu llais a chefnogaeth i rieni wrth iddynt lywio’r system amddiffyn plant.

Gwasanaeth Pasbort Cyfathrebu Gogledd Cymru

Mae Pasbortau Cyfathrebu yn ddogfennau cludadwy sy’n cael ei gario gan berson ifanc sy’n cael anawsterau cyfathrebu, gan sicrhau bod ganddo lais ble bynnag y mae’n mynd.

Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Deithwyr, Sipsiwn a Roma Cymru

Mae Teithio Ymlaen yn darparu eiriolaeth unigol a chymunedol ymhlith teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Perthyn – Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches

Mae Perthyn yn grŵp ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio lloches, a ffoaduriaid 14-24 oed sy’n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder ac ymdrechu am y gorau y gallant fod.


Cyfeiriad Prosiect

Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 01286 238007 E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk Rhif rhadffôn (os yn berthnasol) 0800 111 6880 Ffurflen atgyfeirio >

Adborth

Rydym yn croesawu adborth gan bob plentyn a pherson ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Mae adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Dilynwch y ddolen hon i ddweud wrthym am y gwasanaeth eiriolaeth a gawsoch gennym ni >

Pwy sydd yn ein tîm

Becky Woolner
Rheolwr Tîm
Melanie Tugwell
Gweinyddwr (Bore)
Nicola Jones
Gweinyddwr (Prynhawn)
Sarah Hughes
Uwch Ymarferydd
Alice Ghazzali
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Elin Griffith
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Garry Hughes
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Ellie Jones
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
Sean Jones
Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol