Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Rydym yn Eiriolwyr Proffesiynol Annibynnol sydd yma i wrando arnoch chi a’ch cefnogi chi er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed! Dyma sut y gallwn helpu…

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu cael rhywun i wrando arnoch chi. Gall eich helpu i ddweud beth rydych chi’n ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd.

Gweler ein taflen am fwy o wybodaeth >

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael dweud eich dweud
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch gofalwr
  • cwyno.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n Derbyn Gofal, Angen Gofal a Chymorth (gan gynnwys plant a phobl ifanc ar y Gofrestr Amddiffyn Plant) a’r Rhai Sydd wedi Gadael Gofal.

Sut allaf i gysylltu?

Yr ydym yn gyfeillgar a hawdd siarad â ni, felly ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd i’w defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn rhad ac am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – dim angen unrhyw ffurflenni!

Adborth

Rydym yn croesawu adborth gan bob plentyn a pherson ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaeth eirioli. Mae adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Os na fyddwch chi’n dweud wrthym pryd rydych chi’n hapus neu’n anhapus, nid ydym yn gwybod. Dilynwch y ddolen hon i ddweud wrthym am gwasanaeth eiriolaeth a gawsoch gennym ni.

Gwasanaethau eraill – Ymweliadau Annibynnol

Hefyd mae gennym Wasanaeth Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac nad ydynt mewn unrhyw gysylltiad gyda’u teulu, neu sydd mewn cysylltiad cyfyngedig â’u teulu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol ar rif ffôn y swyddfa isod.


Cyfeiriad Prosiect

Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 01286 238007
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
Rhif rhadffôn (os yn berthnasol) 0800 111 6880

Ffurflen atgyfeirio >


Pwy sydd yn ein tîm

Ellen Williams
Rheolwr Tîm
Melanie Tugwell
Gweinyddwr (Bore)
Nicola Jones
Gweinyddwr (Prynhawn)
Rebecca Owen
Uwch Ymarferydd (Maw - Gwe)
Julie Lloyd
Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol
Sarah Hughes
Eiriolwr
Alice Ghazzali
Eiriolwr (Llu - Mer)
Elin Griffith
Eiriolwr