Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Sut allwn ni helpu?

Cyflwyniad Fideo

I ddysgu mwy am eich rôl fel eiriolwr a pha wasanaethau rydym yn eu cynnig, gwyliwch y fideo isod:

Mae “A oes unrhyw un yn Gwrando?” yn fideo byr sy’n cyflwyno pobl ifanc i’r cysyniad o eiriolaeth:

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Rydym yn Eiriolwyr Proffesiynol Annibynnol sydd yma i wrando arnoch chi a’ch cefnogi chi er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed! Dyma sut y gallwn helpu…

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu cael rhywun i wrando arnoch chi. Gall eich helpu i ddweud beth rydych chi’n ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd.

Gweler ein taflen am fwy o wybodaeth >

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael dweud eich dweud
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch gofalwr
  • cwyno.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n Derbyn Gofal, Angen Gofal a Chymorth (gan gynnwys plant a phobl ifanc ar y Gofrestr Amddiffyn Plant) a’r Rhai Sydd wedi Gadael Gofal.

Sut allaf i gysylltu?

Yr ydym yn gyfeillgar a hawdd siarad â ni, felly ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd i’w defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn rhad ac am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – dim angen unrhyw ffurflenni!

Adborth

Rydym yn croesawu adborth gan bob plentyn a pherson ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaeth eirioli. Mae adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Os na fyddwch chi’n dweud wrthym pryd rydych chi’n hapus neu’n anhapus, nid ydym yn gwybod. Dilynwch y ddolen hon i ddweud wrthym am gwasanaeth eiriolaeth a gawsoch gennym ni.

Gwasanaethau eraill – Ymweliadau Annibynnol

Hefyd mae gennym Wasanaeth Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac nad ydynt mewn unrhyw gysylltiad gyda’u teulu, neu sydd mewn cysylltiad cyfyngedig â’u teulu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Cydlynydd Ymweliadau Annibynnol ar rif ffôn y swyddfa isod.


Cyfeiriad Prosiect

Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 01286 238007
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
Rhif rhadffôn (os yn berthnasol) 0800 111 6880

Ffurflen atgyfeirio >


Pwy sydd yn ein tîm

Rebecca Owen
Rheolwr Tîm
Melanie Tugwell
Gweinyddwr (Bore)
Nicola Jones
Gweinyddwr (Prynhawn)
Julie Lloyd
Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol
Sarah Hughes
Uwch Ymarferydd
Alice Ghazzali
Eiriolwr
Elin Griffith
Eiriolwr
Ellie Jones
Eiriolwr