Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig Gwasanaethau Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Beth yw Ymwelydd Annibynnol?

Mae Ymwelydd Annibynnol yn wirfoddolwr sy’n cynnig cwmnïaeth i blentyn neu berson ifanc sydd mewn gofal. Nod Ymwelydd Annibynnol yw darparu presenoldeb cyson a chefnogol ym mywyd person ifanc nad oes ganddo gysylltiadau o’r fath fel arall.

Mae Ymwelydd Annibynnol yn:

  • Gwirfoddolwr sy’n mwynhau treulio amser gyda phlant a phobl ifanc
  • Rhywun sy’n meithrin amgylchedd diogel a chroesawgar
  • Rhywun sy’n gallu mynd â pherson ifanc ar weithgareddau hwyliog
  • Model rôl cadarnhaol a ffrind oedolyn dibynadwy

Dysgwch fwy am ein gwasanaeth Goruchwylio Annibynnol yma >

Ein meini prawf cymhwysedd

Mae Gwasanaeth Ymweld Annibynnol Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gael i blant neu bobl ifanc sy’n derbyn gofal.

Sut ydw i’n cysylltu?

Rydym yn gyfeillgar ac mae’n hawdd siarad â ni, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd eu defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd. I wneud atgyfeiriad nawr, cliciwch ar y botwm Cyfeirio yn y Ffyrdd o gysylltu yn yr adran isod.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – does dim angen ffurflen!

Gwasanaethau eraill yn y maes hwn

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru:

Gwasanaeth Eiriolaeth Cwm Taf Morgannwg

Mae eiriolaeth yn wasanaeth sy’n sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn cael ei glywed trwy gyfathrebu eu hawliau a rhoi’r hyder iddynt rannu eu meddyliau.

Gwasanaeth Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Nod y Gwasanaeth Eiriolaeth Rhieni yw lleihau nifer y plant sy’n dod i mewn i’r system ofal a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, trwy ddarparu llais a chefnogaeth i rieni wrth iddynt lywio’r system amddiffyn plant.

Gwasanaeth Eiriolaeth Rhiant Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyfarfod Grŵp Teulu yw lle mae aelodau’r teulu, ffrind a phobl berthnasol yn dod ynghyd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gyda chymorth ymarferydd hyfforddedig.

Sêr Saff Ceredigion

Mae Sêr Saff yn grŵp cyfranogi sy’n hybu diogelwch i bobl ifanc. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn trefnu gweithgareddau hwyliog i godi ymwybyddiaeth am faterion pwysig.

Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Deithwyr, Sipsiwn a Roma Cymru

Mae Teithio Ymlaen yn darparu eiriolaeth unigol a chymunedol ymhlith teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Perthyn – Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches

Mae Perthyn yn grŵp ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio lloches, a ffoaduriaid 14-24 oed sy’n ceisio helpu pobl ifanc i fagu hyder ac ymdrechu am y gorau y gallant fod.


Cyfeiriad Prosiect

Cardiff University Social Science Research Park (SPARK), Sbarc, Heol Maendy, Caerdydd CF24 4HQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn (Aberaeron): 01545 571865 E-bost: midandwestwales@tgpcymru.org.uk Rhif ffôn am ddim: 0800 4703930  

Pwy sydd yn ein tîm

Chloe Llewelyn
Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol